Make your own free website on Tripod.com

Інформація

Довірче товариство (траст, трастова компанія) - це підприємницька структура, яка здійснює представницьку діяльність за договорами, укладеними з довірителями .майна щодо реалізації їх прав власника. Майном довірителя е грошові кошти, цінні папери та документи, які засвідчують право власності. Дане товариство здійснює довірчі операції для:

1) громадян - збереження майна та представницькі послуги для обслуговування майна довірителів;

2) юридичних осіб - розпорядження майном, агентські послуги, ведення . рахунків для власників їх цінних паперів та управління акціями, переданими довірчому товариству.

Страхове товариство - підприємницька структура, яка здійснює захист майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових платежів (страхових внесків, страхових премій). Предметом безпосередньої діяльності страхового товариства (страховика) може бути лише страхування, перестрахування та фінансова діяльність в межах, визначених законом.

Комерційний банк - це установа, що створюється на акціонерних або пайових засадах за дозволом Національного банку України. Функцією комерційного банку є здійснення на договірних умовах кредитно-розрахункового, касового та іншого банківського обслуговування підприємств, установ, організацій і громадян шляхом виконання операцій і надання послуг. Комерційному банку надано право також залучати кошти громадян в ощадні вклади.

Характерна особливість довірчих і страхових товариств та комерційних банків полягає в тому, що вони є недержавними структурами та мають здійснювати підприємницьку діяльність з майном і грошовими коштами громадян і юридичних осіб на свій ризик. Держава матеріальної відповідальності перед громадянами й юридичними особами за діяльність цих підприємницьких структур не несе.

Правовою основою створення та діяльності довірчих і страхових товариств та комерційних банків - дивиться в розділі "Закони".


Перелік трастів по Областях (містах) України (поповнюється)
Загальний перелік трастів (розробляється)